Lidé

Ing. arch. Jan Sedlák

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Práce si klade za cíl popsat fenomén zmenšujících se měst v ostravské aglomeraci zejména z prostorového hlediska, analyzovat plány rozvoje dotčených obcí v kontextu očekávaného vývoje a srovnat tato města s adekvátními zahraničními předobrazy.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020
Anotace
V době, kdy většina českých a obecně západních měst populačně spíše stagnuje či klesá, je třeba se zabývat změnou našeho urbanistického přístupu k těmto sídlům. Práce si klade za cíl zmapovat fenomén smršťujících se měst v České republice a určit vhodnou metodologii jejich zkoumání, která může být použita pro následný výzkum.
Hlavní řešitel
Dvořák, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Město je v mnoha svých vrstvách uspořádané více či méně fraktálně - jeho fyzická struktura, veřejná prostranství, dopravní i technická infrastruktura, rozložení vybavení, sociální struktura aj. Měřením fraktální dimenze urbánní struktury získáme porovnatelné hodnoty k posouzení fraktálního uspořádání města - uspořádané provázané posloupnosti měřítek zástavby i volného prostoru. Výsledek je indikátorem míry komplexity struktury. Vyšší míra fraktálního uspořádání umožňuje ideální distribuci energie, stabilní a adaptabilní rámec pro kvalitní životní prostředí, zejména pokud je odvozeno z měřítka člověka. Měření bude provedeno pro celá města a pro části měst s převažující typologií zástavby na základě jejich plošného vizuálního zobrazení - schwarzplannu, metodou BCM (Box-Counting Method). Na podkladu map zástupců českých měst a jejich vývoje od pol. 19 století do současnosti můžeme pozorovat různý nárůst fraktality s různou mírou vlivu konkrétních urbánních forem - domovního bloku, polobloku či otevřených forem zástavby.
Hlavní řešitel
Dvořák, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Jakou roli hraje současná forma domovního bloku v komplexním systému města? Současné urbanistické plány často obsahují kompaktní formu domovního bloku, jejich realizace se nicméně řídí jinými pravidly s různým dopadem i mírou reflexe existující urbánní struktury daného města. Výzkum se bude věnovat konkrétním vytipovaným příkladům nedávno realizovaných projektů domovních bloků v několika evropských městech, jaké prostředí na základě současných přístupů a pravidel utváření vytváří a jejich vztahu k celku města. Práce bude reflektovat jak dosavadní poznání o vývoji domovního bloku, tak z druhé strany současné poznání vlastností komplexních systémů.
Hlavní řešitel
Grasse, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2014
Anotace
Téma vychází z předpokladu současné absence "ideálního" plánu, jakožto nástroje vedoucího k formulaci vize budoucí podoby města. Projekt je zaměřen na reflexi minulých i současných tendencí urbanistické koncepce / vize v českém prostředí. Jako prostředek jsou použity rozhovory s žijícími osobami, které pokrývají období druhé poloviny 20. století po současnost. Projekt se snaží zachytit dosud chybějící informace z pohledu tématu dizertační práce. Rozhovory na téma minulých i současných koncepcích města má možnost poskytnout právě tyto informace.
Trvání projektu
2010
Anotace
Předkládaný projekt si klade za cíl inovaci cvičení ze studijního předmětu Urbanismus I, který je určen studentům bakalářského studijního programu Fakulty architektury ČVUT. V rámci inovace předmětu budou pracovní bloky obohaceny o krátká cvičení z teorie urbanismu a urbanistické typologie, probírané na přednáškách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA