Lidé

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Autoři
Maier, K. - Klápště, P. - Klápšťová, E. - Peltan, T. - Bečka, M. - Franke, D. - Novotný, V., - Wranová, A
Publikováno v
In: GIS v plánování měst a regionů. Sborník abstraktů konference konané dne 15. září 2016 na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje., 2016. ISBN 978-80-87174-56-2.
Rok
2016
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Příspěvek přibližuje zkušenosti s pilotním ověřováním metodické pomůcky pro zapojení veřejnosti do identifikace, sběru a analýzy hodnot a problémů v území při pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí ve formě on-line aplikace a veřejných plánovacích setkání.
Autoři
Maier, K. - Felcman, J. - Klápště, P. - Řezáč, V. - Šindlerová, V. - Vorel, J., - Vozáb, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Na základě výsledků analýz navrhuje práce opatření a doporučení pro úpravu procesů v územním plánování zejména s ohledem na proces zadávání územního plánu a jeho souvislosti. Závěry byly ověřeny konzultacemi a rozhovory s ostatními řešiteli a s odborníky z praxe.
Autoři
Maier, K. - Řezáč, V. - Klápště, P. - Vorel, J. - Vozáb, J. - Felcman, J., - Šindlerová, V.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vrstev a procesů. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 306-357. Metodika zadávání územních plánů. vol. 3. ISBN 978-80-01-05704-9.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Na základě výsledků analýz navrhuje práce opatření a doporučení pro úpravu procesů v územním plánování zejména s ohledem na proces zadávání územního plánu a jeho souvislosti. Závěry byly ověřeny konzultacemi a rozhovory s ostatními řešiteli a s odborníky z praxe.
Autoři
Maier, K. - Řezáč, V. - Klápště, P. - Vorel, J. - Vozáb, J. - Šindlerová, V., - Felcman, J.
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Územní plánování má mezi zkoumanými složkami územního managementu velkých měst výlučnou pozici díky dlouhodobé kontinuitě a zakotvení v obecných právních předpisech. Analýza účinnosti územního plánování velkých měst ukázala značné rezervy ve využívání celého spektra nástrojů územního plánování (časté zúžení veškeré pořizovací činnosti na územní plán) a někdy dosti formální aplikaci požadavků předpisů v praxi. Jen velmi okrajově se potvrzuje hypotéza formulovaná na počátku výzkumu o současných předpisech jako zásadní bariéře efektivního územního plánování. Jádro problému je spíše v jejich nedostatečném využívání a ve formální aplikaci předpisových požadavků na problematiku velkých měst. Zásadním problémem je nastavení právního prostředí pro koordinaci plánování v rámci metropolitních / městských aglomerací a nedostatečná informační základna v datech pořizovaných a zveřejňovaných statistickou službou. Vzhledem ke komplexitě a specificitě managementu velkých měst a jejich funkčních regionů by se měl „nadstandard“ územního plánování pro ně zaměřit především uvedenými směry.
Autoři
Klápště, P.
Publikováno v
Veřejná správa. 2014,(8), 18-21. ISSN 1213-6581.
Rok
2014
Podkategorie
Článek
Anotace
Participace veřejnosti, respektive uživatelů výsledného projektu, na navrhování a plánování je u nás vnímána jako stále důležitější téma. Pokud jsou uživatelé zapojeni ve správný čas v postupu navrhování v dobře strukturované diskusi, přinášejí architektovi cenné detailní znalosti o svém vztahu k místu a svých potřebách či mohou dávat zpětnou vazbu k variantám. Na to ale musí být participace včas a kvalitně připravena, nadšení a víra v transparentnost diskuse samy o sobě nestačí. Tento text přináší základní orientaci v rolích v rámci procesu participace a pojmenovává hlavní chyby, kterých se dnes bohužel vyskytuje velké množství; nenahradí však nutné hlubší znalosti a zkušenost potřebné k naplánování participace.
Autoři
Klápště, P.
Publikováno v
Zahrada - Park - Krajina. 2014, 24(3/2014), 20-23. ISSN 1211-1678.
Rok
2014
Podkategorie
Článek
Anotace
V současné době s rostoucí občanskou emancipací roste poptávka po participaci uživatelů řešeného území na navrhování a plánování jeho úprav a změn. Většina současných textů a úvah věnovaných participaci se věnuje technikám, tedy JAK s občany – uživateli veřejných prostranství diskutovat. Tento text se věnuje obsahu, tedy O ČEM diskutovat a jaké vstupy potřebuje architekt pro svoji práci; a to především v klíčovém momentu – při tvorbě zadání projektu. Prezentovaný přístup k participaci vychází z uvědomění, že je nezbytné a zároveň možné respektovat zároveň potřeby uživatelů ale i profesní odpovědnost a dovednosti architekta i delegovanou odpovědnost veřejné správy.
Autoři
Klápšťová, E. - Klápště, P., - Říha, M.
Publikováno v
In: Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013. p. 175-199. ISBN 978-80-200-2226-4.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Studie hodnotí rozdíly ve vnímání a využívání krajiny mezi starousedlíky a novousedlíky. Popisuje vliv těchto rozdílů na plánování krajiny.
Autoři
Klápště, P. - Bečka, M., - Klápšťová, E.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2012, 15(5), 49-54. ISSN 1212-0855.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Anotace
Abychom se vyhnuli riziku uvažovat o budoucnosti na základě již neaktuálních minulých zkušeností, pokusíme se dobrat pravděpodobnějších výsledků použitím následujícího prognostického postupu. Na základě dnešních indicií a prognóz vytipujeme významné trendy, které mohou mít v budoucnu na suburbie vliv. Dále identifikujeme, jaké budou předpokládané pozitivní i negativní dopady trendu v prostředí českých suburbií s ohledem na jejich vlastnosti. Protože se výchozí situace v různých obcích a regionech velmi liší, mohou být dopady trendů v různých územích značně rozdílné. Jako specifický vstup doplníme ještě možné proměny pojetí plánování a jejich případný dopad. Na závěr se pokusíme doplnit ilustrační příklady a shrnout hlavní závěry.
Autoři
Peltan, T. - Klápště, P. - Hainc, J. - Jaroš, J. - Bečka, M., - Tuček, I.
Publikováno v
In: Workshop W4-2012.Proceedings of Workshop W4 - 2012/ Sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 106-113. ISBN 978-80-01-05174-0.
Rok
2012
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper is concerned with the comparison of two traditions - the tradition of sustainable development and the European tradition of architecture derived from the work of the roman architect Marcus Vitruvius Pollio. We compare the relevance of both traditions for various topics related to architecture, urban design and spatial planning and suggest both frameworks are rather complementary than opposed. We offer the new scheme of sustainable development evaluation based on combination of both traditions with the aim of minimizing the risk of omitting the "border" topics.
Autoři
Maier, K. - Vorel, J. - Vozáb, J. - Bečka, M. - Čtyroký, J. - Klápště, P. - Peltan, T. - Svobodová, K. - Dodoková, A. - Klápšťová, E., - Cach, J.
Publikováno v
Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4198-7.
Rok
2012
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha se zabývá udržitelným rozvojem území a jeho souvislostmi, zejména vztahy k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji, životnímu prostředí, ekonomice a společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.