Lidé

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Peltan, T.
Trvání projektu
2010-2012
Anotace
Udržitelný rozvoj se oprávněně dostal do středu zájmu všech rozvinutých společností.Zvláštní roli mají v rámci výzkumu udržitelného rozvoje prostorové struktury. Specifikem je zejména vysoká setrvačnost dopadů rozhodování o prostorových strukturách a značný význam pro život společnosti. Problematika udržitelného rozvoje je charakteristická vysokou komplexností, závislostí na kontextu a nezbytností holistického přístupu. To je částečně v rozporu s běžným přístupem k vědeckému výzkumu, pro který je charakteristické zaostření zájmu a abstrahování od neurčitostí plynoucích z kontextu. Proto je cílem navrhovaného projektu zlepšení vidění kontextu jednotlivých užších témat a tím dosažení větší hloubky vhledu jednotlivých studentů do témat svých disertačních prací. Dalším cílem je zlepšení uchopení problematiky udržitelného rozvoje v oblasti urbanismu a prostorového plánování s důrazem na hledání vztahu mezi jazyky architektury, urbanismu a prostorového plánování a udržitelného rozvoje. Pro
Trvání projektu
2009
Anotace
Zapojení veřejnosti (participace) do plánování je v současné době rozšiřujícím se trendem. Důvody spočívají v charakteru typické dnšní úlohy, kterou je přestavba (dříve výstavba na zelené louce) a strategii udržitelného rozvoje zahrnující participaci na rozhodování jako důležitou součást sociálního pilíře TUR. V ČR se participace rozšiřuje zejména pod vlivem zahraničí, často je motivována finančně (nadace, ESF). Chybí přitom jasné definice, co přesně pojem znamená, jaké cíle má naplňovat, a jak poznat, že byly úspěšně naplněny. Nejasnosti vedou k absenci věcné debaty a emotivnímu hodnocení přínosů. Práce si klade za cíl na základě autoritami popsaných potenciálních přínosů participace z literární rešerše formou kvalitativního sociologického výzkumu (rozhovory s aktéry, zkoumání projektovaného a výsledného stavu řešeného území) zda, a jakým způsobem jsou v ČR očekávané přínosy naplňovány. Výsledky budou použitelné pro stanovení indikátorů úspěšnosti a pro výběr příkladů dobré praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.