PŮVOD A ATRIBUTY PAMÁTKOVÝCH HODNOT HISTORICKÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

Autoři
Zdráhalová, J. - Boumová, I.
Publikováno v
In: 24th ISUF International Conference, CIty and territory on the Globalization Age. Valencia: ISUF, 2017. p. 1-383. ISBN 978-84-9048-574-3.
Rok
2017
Anotace
This paper analyses the transformation of commercial facilities and transport system in Pelhrimov - a town with heritage protected centre. We focus on the period from the socialist to the post-socialist era. We analyse the position of the commercial facilities within the town, their relationship to the transport system and the spatial boundary between the public space and the buildings. The subject of analysis are the archive documents comprising the land use plans and accompanying reports. The results show the close relationship between the historic centre, the market, and the transport until the second half of the 20th century. The socialist planning operates with the land use maps, cancels the concept of a street and separates different functions of the settlements. Consequently, the commerce facilities are separated from the main transport routes. The socialist centrally-planned system allowed demolitions of parts of historical towns and a subsequent development of large scale department stores. The post-socialism era reintroduces the concept of a street and talks about humanisation of the former transport routes. Nevertheless, the new streets do not follow the traditional street typology with close contact between the passers-by and the commercial activities in buildings. Instead, it introduces large-scale commercial centres with spacious parking lots, accessible mainly by cars.
Autoři
Zdráhalová, J.
Publikováno v
In: TIRANA ENHR 2017, European Network for Housing Research Affordable Housing for All, Redifining the roles of public and private sector, / 04 - 06 Sept. 2017. European Network for Housing
Rok
2017
Anotace
The towns and cities in the post-socialistic countries witness the construction of large-scale commercial centers near busy transportation roads. Especially in small or medium-sized towns, the new commercial centers create an alternative focus of activities in relation to the traditional historic center. The town center with a square and small-scale shops do not serve for everyday use as they did in the past. This paper presents the results of the first part of a project looking at the people’s use of commercial services in the traditional shops in historic parts of towns and new shopping centers near the highways. In this paper, we make our observations on a case study - Pelhrimov - a 16-thousand inhabitant town in the Czech Republic. We observe the use of the historic square and the commercial centers and make interviews with the town´s inhabitants about their commercial habits and the use of space. The first findings allow us to describe the people’s understanding of the public space of the town, the values that they assign to the two commercial places and the spatial attributes that the commercial places represent.
Autoři
Zdráhalová, J. - Jehlík, J., - Rýpar, V.
Publikováno v
In: Heritage 2018. Editorial Universidad de Granada, 2018. p. 587-600. 10. vol. 1. ISBN 9788433862617.
Rok
2018
Anotace
This paper presents a part of an ongoing research project addressing urban heritage values of settlements with areal heritage protection in the Czech Republic. The aim of the project is to analyse and define the urban dimension of the protected parts of towns.
Autoři
Zdráhalová, J. - Rýpar, V.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2019. p. 237-239. ISBN 978-80-248-4331-5.
Rok
2019
Anotace
Ochrana historických měst České republiky definuje koncepty plošné ochrany jako „památkové rezervace“ a „památkové zóny“. Rezervace představují nejvyšší míru plošné památkové ochrany území, na kterém se nachází velké množství památkově chráněných objektů, zatímco zóny zahrnují i území bez většího zastoupení památkově chráněných objektů. Nesporným zdrojem společné hodnoty obou kategorií plošné ochrany je dochovaná urbánní struktura. Tento příspěvek představuje doplněk k současným úvahám o historických městech coby pouze souborech hodnotných staveb. Pohlíží na urbanistickou hodnotu historických měst jako na nedělitelný celek a zabývá se jeho pozvolnou proměnou v čase, i stabilitou struktury veřejných prostranství. Navazujeme na přístup, který představil Kayvan Karimi na příkladu porovnání měst z Iráku a Velké Británie. Ukazuje, že zatímco typická irácká města si zachovávají historická jádra (bazary) v netknutém stavu, ale okolní městskou strukturu zcela nahrazují dopravními tepnami s obchodními a rezidenčními komplexy, britská města se adaptují na nové požadavky života pouze s mírnou proměnou uliční sítě, přičemž si stále zachovávají prostorově dominantní postavení svých center. Přestože Karimi analyzuje výhradně prostorové vlastnosti měst, zejména organizaci uliční sítě, nechybí jeho analýzám i pohled sociální, třebaže ho explicitně nestuduje; vychází z teorie Space syntax, která chápe organizaci prostoru jako výsledek sociálních vztahů společnosti. Britské příklady pro něj představují města se stabilnějším životním stylem, který je více provázaný s minulostí než irácké příklady, u kterých je sice část města zachovaná téměř dokonale, ale okolí už prezentuje zcela odlišné společensko-kulturní vztahy. Karimi dospívá k tomu, že je zásadní chránit tzv. “spatial spirit” měst, namísto pouhého uchovávání fragmentů původní zástavby. Náš příspěvek výše uvedený přístup ukáže na několika českých městech.
Autoři
Jehlík, J.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2019, 3(3), 292-303. ISSN 1210-5538.
Rok
2019
Související lidé
Anotace
Ambicí textu je pokrýt zásadní témata související s urbanistickou rovinou památkové péče a uspořádat je tak, aby mohla být dále strukturovaně diskutována a zpracovávána. Specifickým tématem je pak téma mapování měst ve smyslu tvorby informačních setů a databází postavených nad příslušnými kartografickými díly.
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Zdráhalová, J., - Rýpar, V.
Publikováno v
[Approved Methodology (for RIV)] 2020.
Rok
2020
Anotace
Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem.
Autoři
Zdráhalová, J.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 80(1), 10-16. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Anotace
Rozbor uliční sítě pomocí metody Space syntax představuje vedle standardních analytických nástrojů významný přínos pro zachycení městského organismu v celé jeho bohatosti. Na základě topologických vlastností cestní sítě umožňuje definovat místa s potenciálem pohybových a pobytových aktivit. Rozložení aktivit ve městě souvisí s prostorovým uspořádáním a míst. Porovnání cestní sítě města v různých časových obdobích dovoluje sledovat pozici topologicky dominantních míst, případně jejich přesouvání v rámci sídla.
Autoři
Rýpar, V.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 80(1), 17-23. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Související lidé
Anotace
Urbanistický charakter prostředí je pro péči o kulturní hodnoty měst i městského kontextu stavebních památek velmi důležitým tématem. Tento článek se zaměřuje konkrétně na prostorové uspořádání stavebních prvků města, neboť toto uspořádání ovlivňuje jeho uživatelsky vnímatelné kvality a poskytuje řadu jevů pro popis městské struktury. Na příkladu je uvedena možnost kvantitativního vyhodnocení urbanistické struktury v Geografickém informačním systému.
Autoři
Kohout, M. - Jahodová, Š., - Peňázová, V.
Publikováno v
In: Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České Republiky", kritický katalog k výstavě. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 260-271. ISBN 978-80-01-0
Rok
2020
Anotace
Nedílnou součástí hodnoty a vnímání historických jader měst jsou, kromě jejich fyzické podoby i okolnosti, do kterých jsou vsazeny, i životní projevy a aktivity odehrávající se v jejich rámci. Článek se věnuje významu, klasifikaci a možnostem sledování těchto projevů, jejichž regulace a koordinace může přispět k zachování vnímané autenticity památkových souborů. Hlubší znalost těchto jevů a jejich dynamiky, může být i významným faktorem plánování a širšího koncepčního uvažování o využívání a správě historických částí měst v přirozeném procesu měnících se životních podmínek.
/vyzkum-a-spoluprace/publikace/2022/skryty-rad_jan-jehlik_tomas-drdacky.jpg
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J. - Drdácký, T. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M. - Kohout, M., - Loits, A.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.
Rok
2020
Anotace
Katalog sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ zpracovávaného v letech 2016-2020. Prezentuje metodiku identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Je založena na komplexním hodnocení měst a na inovativních metodách, které využívají počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Základní informační základnou je standardizované mapování, pro něž jsou vybrána, zpracována a upravena příslušná grafická díla umožňující vzájemnou kompatibilitu a komparabilitu. Ta jsou doplněna informacemi z dobových textových, obrazových dokumentů a terénními průzkumy. V rámci výzkumného projektu bylo zpracováno 26 českých a moravských historických měst s památkovými rezervacemi.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J., - Cikán, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 80(1), 3-9. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Anotace
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře ZPP s cíli a dosavadními výsledky pětiletého výzkumného projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR, na němž se podílel tým odborníků ze dvou spolupracujících institucí FA ČVUT A ÚTAM AV ČR.
/vyzkum-a-spoluprace/publikace/2022/skryty-rad_jan-jehlik_tomas-drdacky.jpg
Autoři
Jehlík, J. ed. - Plos, J. ed. - Drdácký, T. ed., - Zdráhalová, J. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020.
Rok
2020
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Loits, A. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M., - Kohout, M.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Anotace
Práce se skládá ze tří oddílů. Prvním oddílem je Textová část, kde jsou popsány všechny použité přístupy a metody vztažené ke skladbě mapových výstupů. Druhým oddílem je Apendix textové části nazvaný „Analýza půdorysné osnovy“, kde je podrobně popsána Metoda identifikace středověkého vymezení města. Třetím oddílem jsou vlastní specializované mapy s odborným obsahem, soubory členěné po jednotlivých zkoumaných městech. Výsledné mapy s odborným obsahem pro analyzovaná města jsou tvořeny vždy souborem několika listů. U šesti vybraných měst mapa s odborným obsahem zahrnuje také vizualizaci jedinečných prostorových, funkčních a dalších atributů památkových hodnot a analýzy jejich vzájemných vazeb a dopadů jejich proměn na výslednou autenticitu historického města. Mapy jsou spolu s doprovodným textem vydány v digitální formě ve formátu PDF (texty), GIS (mapy), DWG (mapy) a PNG (mapové listy).
Autoři
Kohout, M. - Jahodová, Š., - Peňázová, V.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 2020(1), 24-32. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Anotace
Hodnotu historických jader měst kromě jejich fyzické podoby nedílně spoluvytvářejí i jejich vztahy k okolí, okolnosti, do nichž je historické jádro vsazeno, i životní projevy a aktivity odehrávající se v jeho rámci. Článek se věnuje významu, klasifikaci a možnostem sledování různých způsobů využití městských jader především v urbanistickém měřítku. Jejich regulace a koordinace může přispět k zachování autenticity památkových souborů. Hlubší znalost těchto jevů a jejich dynamiky významně napomůže plánování a širšímu koncepčnímu uvažování o využití a správě historických částí měst v přirozeném procesu měnících se životních podmínek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.