Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Kohout–Tichý

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2022-2024
Anotace
V rámci projektu bude připraven kurz CŽV v oboru development s názvem “Development - udržitelný rozvoj vystavěného prostředí”, který bude navazovatna výuku stávajícího modulu Development na ČVUT (garantem modulu je Ústav nauky o budovách Fakulty architektury (dále jen FA ČVUT). Kurz bude probíhat ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií (dále jen “MÚVS”)a externími partnery (Asociace developerů). Kurz bude čtyřsemestrální, a bude zaměřen na rozšiřování dovedností (upskilling). Kurz zlepší teoretické zázemí především odborníků z praxe, a rovněž přispěje k pochopení významu procesních, ekonomických, legislativních a společenských aspektů navrhování staveb a plánovaní měst. Zaměření kurzu bude v souladu s cíli návrhu aktualizace Politiky architektury a stavební kultury ČR (O: Zavést vzdělávání v oblasti Real Estate na středních a vysokých školách a v navazujících programech).. Propojit je s tématem kvality prostředí a mezinárodním sdílením zkušeností.). Kurz bude zaměřen na rozšiřování dovedností (upskilling) následujících cílových skupin: -veřejná správa, -architekti, -inženýři a soukromý sektor v developmentu. Zároveň půjde o rekvalifikaci (reskilling) pro odborné profese ve stavebnictví a realitách. Projekt připraví strukturu předmětů a jejich anotace, a studijní materiály s cílem otevření kurzu CŽV. Kurzy budou koncipovány tak, aby je bylo možné absolvovat po jednotlivých částech nebo jako kompletní kurz v celku. Specificky cíl A4
Trvání projektu
2021-2023
Anotace
Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Téma konference: Paralelní světy Anotace: Přirozená lidská touha optimalizovat svůj životní prostor získala v moderní době s vědeckými postupy novou dynamiku i impulzy a dotkla se prakticky všech druhů i měřítek staveb. Poměrně dlouho se sledoval jakýsi objektivní (občas spíše průměrný) stav jako průsečík multikriteriální analýzy prostředí. Byla to snaha dosáhnout ideálu "one size fits all" (či spíše one model fits every need). Tato snaha v architektonické profesi jako všeobecný program vrcholila zhruba v 50. a 60. letech a byla paralelní k přístupu v jiných oborech - typicky lékařství, pedagogika, či politika. Od 70. let se s příchodem postmoderny počal tento jednotný svět rozpadat i v architektuře - místní či individuální tendence i vlivy odhalují svoje opodstatnění a idiosynkrazie se stávají legitimním. Často však nejde jenom o ně, jakkoliv mohou být i tyto důležité. Mnohdy se jedná o zcela paralelní přístupy vybudované na stejném základě vědecké či kulturní zkušenosti, které zkrátka existují vedle sebe jako PARALELNÍ SVĚTY. Tato zkušenost, vcelku běžná v soukromém sektoru, kde se jistá individualizace očekává, má zcela specifické dopady na rozhodování ve veřejném sektoru, který je stále ještě z velké části založen či odvozuje svoji legitimitu od implicitního předpokladu onoho "ideálního" řešení. Cíl konference: Konference reVize Typologie 2021 si klade za cíl prozkoumat oblast PARALELNÍCH SVĚTŮ u veřejných staveb - především zdravotních, školských a správních, ale i v plánování v urbanistickém měřítku (zastavovací systémy, veřejná prostranství). Pokusí se hledat systémy generující odlišné sady zadávacích kritérií pro naše veřejné stavby. Na konkrétních projektech představí a porovná navrhování veřejných staveb, prostranství nebo zastavovacích systému vycházející z odlišných přístupů a individualizace zadání. Konference se také zaměřuje na propojení aktérů výstavby veřejných staveb (ev. staveb realizovaných z veřejných rozpočtů) a na předávání informací mezi n
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020-2021
Anotace
TIRSMMR916 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020
Anotace
Konference reVize Typologie bude zaměřena na Provozní vyhodnocení budov. V ČR byla přerušena tradice dlouhodobého sledování a vyhodnocování výkonnosti vystavěného prostředí - budov, veřejných prostranství, zastavovacích systémů. Relevantní, srovnatelné a důvěryhodné poznatky a data z provozních vyhodnocení přitom mají klíčový vliv na kvalitu a udržitelnost při plánování, výstavbě a užívání všech forem vystavěného prostředí. Motto konference: Data se shromažďují a analyzují s cílem vytvářet informace vhodné pro rozhodování. Cílem konference je zmapovat momentální situaci v oblasti provozního vyhodnocení staveb, umožnit vzájemné propojení odborníků zabývajících se tímto tématem a obrátit tímto směrem i pozornost správců systémů veřejné výstavby. Konference se zaměří na sociální, provozní a kulturní aspekty vystavěného prostředí a současně na jejich propojení s daty a informacemi týkajícími se environmentálních aspektů, technologií a ekonomie. Na konkrétních projektech chce konference představit způsoby sběru a vyhodnocování dat a poznatků a následnou aplikaci zjištění do plánování, výstavby a provozu. Předpokládaný program konference a tematické okruhy: Blok 1: Lidé & Fungování /Provoz & Kultura -Vliv prostředí na vnímání, chování užívajících osob, eventuálně na některé výkonové parametry (spokojenost, nemocnost, výkonnost atd.) -Efektivní provozní řešení, morální stárnutí, flexibilita prostředí Blok 2: Prostředí & Technologie & Finance -Vliv stavebních technologií, technologií tzb, chytré budovy -Životní a odpisové cykly staveb a jejich komponentů, Hodnota nemovitosti, investiční náklady - provozní náklady - náklady na pracovní vyčíslování Blok 3: Projekty - výzkum a praxe -Konkrétní příklady sběru a vyhodnocování dat z výzkumu a praxe Otázky a témata konference: -Jakým způsobem jsou data sbírána - metody, nástroje? Kým jsou tato data sbírána a za jakým účelem? -Jak jsou sebraná data vyhodnocována a zpětně využívána pro další provoz budov? -Jsou
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Předmětem této veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji anebo inovacích v Programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2. „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“
Hlavní řešitel
Peňázová, V.
Trvání projektu
2018
Anotace
V souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení se do české odborné diskuse vrátila i otázka prostorového standardu podporovaných bytů. Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat vývoj prostorových parametrů bytové výstavby v poválečném vývoji v Československu do roku 1989. Projekt přispívá k porozumění provázanosti vybraných parametrů staveb s kulturní i ekonomickou realitou v české společnosti a dále k lepšímu pochopení vývoje těchto parametrů při koncipování veřejných politik v oblasti bydlení.
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference nových doktorandů, konference starších doktorandů a výstava posterů v oborech Architektura, teorie a tvorba; Urbanismus a územní plánování; Architektura, stavitelství a technologie; Dějiny architektury a památková péče, Design. Konference se koná každoročně. Týden vědy a výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT se letos bude konat již posedmé. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT a přispět k popularizaci vědy a výzkumu mezi studenty nižších stupňů studia. Kolokvium starších a nových doktorandů umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského studia mezi sebou. Kolokvia doprovází výstava posterů všech zúčastněných doktorandů. Prezentované příspěvky a postery jsou každoročně publikované na webu http://kolokvium.fa.cvut.cz Postery doktorandů jsou každoročně vystavené v prostorách FA ČVUT. Týden vědy a výzkumu se skládá z dvoudenního doktorského workshopu a z prezentace posterů. Doktorandi prvního a druhé ročníku povinně prezentují svůj výzkum na doktorském workshopu. Studenti se za prvé přihlašují na workshop zasláním abstraktu. Do konce srpna odevzdávají short paper (3 normostrany textu). Před vlastním workshopem odevzdávají prezentaci a poster. Poster vyvěšují první den Týdne vědy a výzkumu na panely umístěné v atriu FA, postery jsou vyvěšené do konce Týdne VaV. Týden vědy a výzkumu proběhne ve dvou základních sekcích: 1/ konference doktorandů 2/ výstava posterů Termíny: Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 3. 2018 Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2018 Termín konání konferencí: 4. 10. 2018 a 5. 10. 2018 Výstava posterů: 4. 10. - 19. 10.2018
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2019
Anotace
Metodicky ukotvit problematiku bydlení jako jednoho z pilířů strategických plánů sídel i konceptů smart cities vedle stávajících, především technologických. Sumarizovat a popsat klíčové determinanty udržitelného a dostupného bydlení ve 21.st. Popsat relace mezi dostupným bydlením a konkurenceschopností sídel a regionů, jejich ekonomickou a sociální udržitelností a kvalitou života v nich. Definovat administrativní a technologické bariéry dostupnosti bydlení.¨ Porovnat dostupnost bydlení v historickém, ekonomickém, technologickém a environmentálním kontextu. Navrhnout metodický rámec implementace opatření do strategických plánů měst. Vyhodnotit potenciál nových ekonomických nástrojů pro podporu bydlení. Promítnout do doporučení finančních a administrativních nástrojů
Trvání projektu
2017
Anotace
V polovině 20. století se typologie občanských staveb konstituovala jako soubor jasných pravidel, často vycházejících z dlouhodobé inciativy moderních architektů CIAM, zdůrazňujících sociální spravedlnost a nárok všech na zdravé a ergonomicky korektní prostředí. Tyto zásady konstituované během 60. let vytvořily kánon správně stavby. To se v našich ideově strnulých poměrech po roce 1948 proměnilo v tuhou typizaci svázanou s direktivně určovanými typy pro jednotlivé účely s minimální možností úprav. To vše přes výraznou snahu některých specializovaných pracovišť o prohloubení a otevření typizace směrem k typologii. Po roce 1989 došlo k pochopitelné reakci a s typizací se podceňovala úloha Ignorovat. Tomu napomáhal i zjevný posun v chápání a užívání prostorů od 60. let 20. století. Stavby často mění svůj účel, vznikají polyfunkční haly pro sport a masovou kulturu, ale ty se přenášejí zároveň do prostorů nákupních středisek, ale i ad hoc užitých továrních hal či plenéru. Školy, knihovny se otevírají, opouští uzavřené předurčené prostory a stávají se komunitními centry. Obdobně i v administrativě se stupňuje význam společného sdíleného prostoru proti partikulárním uzavřeným prostorům. Tomuto posunu nahrává i koncept Shell&Core, uplatňovaný u administrativy, ale i u nákupních středisek, ale je podnětný i pro koncepci dalších staveb, ať nájemných, nebo i složitých a proměnných jako stavby zdravotnické, zejména nemocnice, ale i školy. Zde již přestává vyhovovat původní typologie, kterou je třeba strukturovat na části tvořící trvalou strukturu, urbánními a environmentálními vazbami, a proměnnou, variabilní a flexibilní náplň, dávající budově smysl v životě. Studentská konference má mapovat proměnnost staveb a případný vznik nových typologický druhů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout