Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

VEDOUCÍ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH, VEDOUCÍ ATELIÉRU KOHOUT - TICHÝ

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2018-2019
Anotace
Metodicky ukotvit problematiku bydlení jako jednoho z pilířů strategických plánů sídel i konceptů smart cities vedle stávajících, především technologických. Sumarizovat a popsat klíčové determinanty udržitelného a dostupného bydlení ve 21.st. Popsat relace mezi dostupným bydlením a konkurenceschopností sídel a regionů, jejich ekonomickou a sociální udržitelností a kvalitou života v nich. Definovat administrativní a technologické bariéry dostupnosti bydlení.¨ Porovnat dostupnost bydlení v historickém, ekonomickém, technologickém a environmentálním kontextu. Navrhnout metodický rámec implementace opatření do strategických plánů měst. Vyhodnotit potenciál nových ekonomických nástrojů pro podporu bydlení. Promítnout do doporučení finančních a administrativních nástrojů
Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2016
Anotace
Na přelomu 19. a 20. století se typologie pevně konstituovala jako součást výuky architektury i jako výrazný pomocník praxe. Význam oboru dále rostl s rostoucí komplexitou a specializací staveb ale upevňoval se i vírou v možnosti racionalizace procesu plánování a výstavby vystavěného prostředí. Během poválečného období se ve všeobecném ekonomickém rozmachu v rozvinutých zemích pevně konstituovaly standardní architektonické typologie obytných, občanských ale i průmyslových a zemědělských staveb. Určitá krize oboru nastala v souběhu několika paralelních jevů. Jednak šlo o krizi a vyvanutí étosu moderny a nástup postmoderny projevující se v architektuře výrazněji od 70. let. Současně se vývoj některých typologií začal zrychlovat a specializovat natolik, že původní cyklus: praxe-výzkum-výuka-praxe přestal vyhovovat měnícím se poměrům. Docházelo i k hybridizaci a mísení tradičních typologických forem a původní taxonomická klasifikace se stávala nepřehlednou či neodpovídala reálnému vývoji oboru. Například se smazává rozdíl mezi rodinným a bytovým domem, objevují se nové mezičlánky a hybridní formy. Sportovní a kulturní akce se ve stále větší míře odehrávají ve stejných prostorách, významné dopravní stavby se stávají zároveň obchodními prostory, hotely a kongresová centra navazují na kancelářské prostory, zdravotnická zařízení a lázně zase kombinují sportovní a lázeňské provozy, nakupování se stává zábavou a zábava se stává nakupováním (služeb). Uvedená studentská konference by měla řešit dvě základní témata: vývoj jakých nových typů budov a jejich kombinací lze v současném světě pozorovat a jakými metodami je možné tyto nové formy uchopovat a zkoumat.
Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a případné proímítnutí do legtislativi v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení modely sociálního bydlení a jejich tech. parametry
Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2014-2018
Anotace
„Sídliště ve V4, jak dál?“ je název rozsáhlého výzkumného projektu, který se zabývá hledáním dlouhodobé vize sídlišť, možnostmi jejich adaptace a úprav. Důležitým tématem je zvýšení rezidenční atraktivity a konkurenceschopnosti těchto lokalit. Projekt se věnuje i možnostem zapojení veřejné správy města do tohoto procesu. Další stejně důležitou otázkou je hledání možností, jak aktivovat soukromé finance a nastavení institucionální podpory pro možnou transformaci sídlišť. Projekt organizuje Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst České republiky, Centrem kvality bydlení a Heinrich-Böll-Stiftung Prague.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.