Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

VEDOUCÍ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH, VEDOUCÍ ATELIÉRU KOHOUT - TICHÝ

Autoři
Kohout, M. - Tittl, F.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
The article analyses the general situation of housing estates in the Czech Republic. It briefly discusses their history, current transformations, and social acceptance. It also draws attention to some special features in the behaviour of these environments, and thus indicates possible challenges to planning their future management. The article is a summary of the theoretical part of our recent book, Housing Estates, What Next?, which is the result of a project of the same name, carried out at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague from 2014 to 2016.
Autoři
Kubcová, J. - Kohout, M. supervisor
Rok
2018
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bofællesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím klíčového zdroje – anglicky psané knihy amerických architektů Kathryn McCamantové a Charlese Durretta Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves, poprvé publikované v roce 1988. Dále jsou uvedeny informace o implementaci cohousingu ze severu Evropy do dalších zemí světa, o realizovaných příkladech, typech komunit i o historii hledání společenské vize bydlení obecně. Práce především analyzuje sto realizovaných vícegeneračních bytových souborů (cohousing) v Dánsku, což představuje přibližně třetinu až polovinu všech tam existujících. Zkoumá urbanisticko-architektonické charakteristiky, principy organizace a fungování komunit, společenský rozměr tohoto bydlení a sociologické údaje o jeho rezidentech. Zároveň analyzuje vývoj sledovaných charakteristik v čase podle data dokončení souborů, prostředí realizace a právního vztahu rezidentů k bytovým jednotkám. V neposlední řadě reviduje poznatky Charlese Durretta s ohledem na již padesátiletou tradici cohousingu v Dánsku a porovnává současnou podobu bytových souborů s příklady z předchozích dekád. Poznatky z analýzy jsou shrnuty do dvanácti tematických kapitol o cohousingu – ve formě popularizačních článků představují jednotlivé aspekty cohousingu. Dodatek je věnován zkoumání možností realizace cohousingu v České republice.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The article looks into the specific challenges of housing in the Czech Republic and what transformations has its societal perception undergone in last 30 years.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Hojsík, M., - Sýkora, L.
Rok
2018
Podkategorie
Výsledky promítnuté do směrnic a nelegisl. předpisů
Anotace
Závěrečná zpráva expertní skupiny pro identifikaci relevantních indikátorů kvality života v ČR v oblasti Bydlení
Autoři
Kohout, M. ed. - Tichý, D. ed., - Pučerová, K. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Kohout, M. - Tittl, F.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Sídliště představují specifický systém zástavby, který se do velké míry odlišuje od tradičního způsobu výstavby a zároveň i od v současné době přijímaných paradigmat výstavby měst a vystavěného prostředí obecně . Je proto zřejmé, že sídliště jen nutné považovat za území, jejichž dlouhodobá stabilita není zcela samozřejmá, a že jim bude nutné věnovat zvýšenou systémovou péči. Článek rozebírá obecnou situaci sídlišť v České republice a stručně pojednává o jejich současných proměnách a společenském přijetí. Současně upozorňuje na některá specifika chování takového prostředí a naznačuje tak možné plánovací výzvy jeho budoucí správy. Článek je krácenou verzí textu vydaného v rámci sborníku o sídlištích Grosswohnsiedlungen im Haltbarkeitscheck a vychází z výzkumného projektu Sídliště, jak dál?, jehož intenzivní fáze probíhala na Fakultě architektury ČVUT v Praze v letech 2014-16.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Lípová, V., - Petrus, E.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Úkolem studie bylo na základě rozboru zahraničních příkladů dobré praxe a typologických charakteristik tohoto typu bydlení především uvést náměty na úpravu legislativních předpisů; navrhnout systém, kapacity a další parametry takového bydlení; rámcově odhadnout měrné náklady a identifikovat hlavní úskalí implementace tohoto typu bydlení.
Autoři
Tittl, F. - Kohout, M. - Jahodová, Š. - Čechová, K., - Belanská, D.
Rok
2017
Podkategorie
Anotace
Palmovka je územím, které se v současnosti nachází na rozcestí možností budoucího vývoje. Představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o jedno z urbanisticky nejkomplikovanějších míst v Praze, jehož stávající stav formují tři vzájemně provázaná témata: nedořešené celoměstské dopravní vazby, nevyjasněná urbanistická struktura a nejednoznačná artikulace charakteru a náplně jednotlivých veřejných prostranství. Cílem analytické studie oblasti je popsat nejen současný stav území, ale také objasnit jeho vnitřní dynamiku – škálu zájemníků a záměrů v území a důležitá rozhodnutí, která mohou oblast Palmovky do budoucna formovat, a otevřít tak nezbytnou diskusi o koncepci rozvoje a budoucí podobě této významné části Prahy.
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D., - Tittl, F.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Podle kanceláře UNIT architekti není architektura dílem pouze architekta, ale je třeba do procesu navrhování zapojit jak odborníky na jiná témata, tak i samotnou veřejnost. Ve své praxi se totiž soustředí zejména na urbanistické a bytové projekty, které ovlivňují život mnoha lidí a určují podobu měst na desítky let dopředu. Se svým typickým důrazem na celkový kontext a funkci staveb se dlouhodobě zabývají způsoby, jak zlepšit prostředí panelových sídlišť, která jsou v řadě ohledů problematická, přičemž do budoucnosti hrozí, že bude těchto problémů spíše přibývat. V rozhovoru architekti vysvětlují, proč bychom se na stavby měli dívat v širších vztazích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.