Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Kohout–Tichý

Vybrané publikace

Všechny publikace

Autoři
Tichý, D. - Kohout, M. - Karabcová, N., - Boušková, J.
Publikováno v
In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 211-228. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06893-9.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Cílem článku je představit způsob a postup přípravy metodické příručky hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení, včetně její struktury, obsahu a navržené formy hodnocení. Výsledný dokument by měl pro obce představovat nástroj, pomocí kterého mohou relativně jednoduchým způsobem zanalyzovat komplexní problematiku bydlení a prověřit úroveň své péče o tuto oblast, aniž by přitom byla opomenuta či neadekvátně vyzdvihnuta některá ze čtyř základních rovin udržitelného bydlení, tj. sféra ekonomická, environmentální, sociální a kulturní. Takováto metodika do této doby nebyla v ČR k dispozici. Metodická příručka je sestavena tak, aby byla využitel¬ná pro různé typy obcí dle správního území i velikosti. Každý indikátor zastupuje určitý okruh jevů, které lze zužovat, rozšiřovat či prohlubovat dle daných možností obce. Je sestavena tak, aby nenárokovala nové informační zdroje a plánovací nástroje, ale aby pracovala s těmi, které jsou buď povinně vyžadovány v rámci existujících předpisů a nařízení, či jsou doporučeny v rámci sledování jiných plánovacích cílů. Způsob evaluace je navržen jako sebehodnocení. Indikátory nastiňují základní oblasti, jež může obec dle svých požadavků dále upřesňovat. Systém hodnocení vychází z národních a mezinárodních dokumentů, politických deklarací a úmluv (např. Ženevská charta OSN či Indikátory kvality života v oblasti bydlení), a z referenčních evaluačních systémů a metodik (např. 4-Säulen Modell Rakousko, Building for Life a Design and Quality Standards, Velká Británie, Certifikace Nachhaltigkeit im Wohnungsbau, Německo). Dokument byl průběžně konzultován se spolupracující obcí i zadavatelem, aby reflektoval současné potřeby i možnosti municipalit v ČR. V současné době probíhá její aktivní ověřování v obcích, které projevily o metodiku zájem, chtějí danou sféru usměrňovat i činit ve věci informovaná rozhodnutí.
Autoři
Kohout, M. - Štěpánek, P. - Dobrucká, L. - Tichý, D. - Špirková, D., - Peňázová, V.
Publikováno v
Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Brožura obsahuje přehled hlavních závěrů projektu TACR Eta č. TL01000413 a navrhovaných opatření pro zvýšení dostupnosti a udržitelnosti. Je členěna do oblastí: Politika bydlení, Historie bytové politiky v ČR, Současná bytová politika v ČR, Vymezení sociálního a dostupného bydlení, Udržitelnost v oblasti bydlení, Manažersko-institucionální zabezpečení bydlení v městských strategiích, Opatření pro zlepšení dostupnosti a udržitelnosti bydlení.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
V rámci projektu byly řešeny tři typy výsledku. Certifikovaná metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě. Implementace principů této metodiky v rámci stávající panelové výstavby. Připomínky a podklady k přípravě nové vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb.
Autoři
Kohout, M. - Molnárová, J. - Tichý, D., - Tittl, F.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Cílem předložené metodiky je představit postup, jak současná česká sídliště přiblížit požadavkům na soudobé město: eliminovat hlavní nedostatky sídlištní zástavby jako např. nízkou adaptabilitu, deficit pracovních příležitostí i bydlení vyššího standardu, absenci soukromých a sdílených venkovních ploch, jakož i neadresnost veřejného prostoru, neintuitivní systém dopravní obsluhy a nižší počet parkovacích stání atd. při zachování jejich hlavních předností, za které je možné považovat např. otevřenost zástavby, vysoký podíl zelených ploch, hospodárnou hustotu zástavby, dostupnost základní občanské vybavenosti apod. Konečným smyslem metodiky je vytvořit ze sídlišť plnokrevná převážně středněpodlažní zahradní města při zohlednění individuálních podmínek lokality.
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I. - Kohout, M., - Tichý, D.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2021, XXIV(6), 15-20. ISSN 1212-0855.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek představuje Metodiku uplatňování principu univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě, která vznikla jako součást projektu "Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v ivestiční podpoře bydlení" v rámci aplikovaného výzkumu. Projekt byl zadán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prostřednictvím TAČR a byl řešen v letech 2019-2021 výzkumným týmen na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Metodika obsahově navazuje, reviduje a rozvíjí současné požadavky na bezbariérové užívání staveb v oblasti bydlení na úrovni bytových domůa jednotlivých bytů s akcentem na navrhování bytů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména přináší rozdělení na několik kategorií přístupnosti dle příkladů různých zahraničních modelů a definuje jednotlivé standardy včetně doporučení a návodových řešení.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Cílem metodiky je implementovat principy univerzálního designu a bezbariérovosti do problematiky individuálního bydlení a tím vytvořit novou strukturu v podobě několika kategorií přístupnosti bytů. Materiál slouží jako podklad pro veřejnou správu i jako návodný materiál pro projektanty a architekty.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Kohout, M. - Tichý, D., - Petrus, E.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Připomínky a komentáře pro přípravu nové vyhlášky týkající se bezbariérového užívání staveb v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva.
Autoři
Hudeček, T. - Kohout, M. - Molnárová, J. - Tichý, D. - Tittl, F. - Dobrucká, L. - Štrakoš, O., - Špačková, E.
Publikováno v
Centrum Kvality Bydlení, 2021. ISBN 978-80-908033-4-3.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Na ostravských sídlištích dnes žije více než polovina obyvatel města. Specifické podmínky působící při vzniku sídlišť přitom způsobují, že se tyto lokality výrazněji odlišují od ostatních typů městské zástavby a jejich prostředí je v mnohém zranitelnější vůči změnám, které si nevyhnutelně vynucuje vývoj. Je úkolem veřejné správy připravit prostředí sídlišť na přechod do dalších desetiletí jejich existence – zlepšit kvalitu prostředí, adaptovat sídliště na současné životní podmínky, efektivně zapojit obyvatele a další aktéry do jejich správy. S vědomím této výzvy podpořilo vedení statutárního města Ostrava společný výzkumný projekt katedry městského inženýrství VŠB-TUO a Centra Kvality Bydlení zaměřený na vyjasnění prostorových podmínek typům i podmínkám jejich dlouhodobé udržitelnosti. Druhá část mapuje kontext a historii ostravských sídlišť, třetí část potom analyzuje sociodemografické, ekonomické i prostorové podmínky jednotlivých sídlištních lokalit. Samotná strategie – její vize, cíle i postupy – je obsahem čtvrté části. Pátá část knihy obsahuje modelové pilotní projekty tří ostravských lokalit, které demonstrují předpokládané zásahy a postupy obsažené ve strategii. Úspěšná transformace sídlištních lokalit na autentická vícepodlažní zahradní města budoucnosti je úkolem vyžadujícím soustředěné mnohaleté úsilí. Předložená kniha si neklade za cíl – a bylo by to i pošetilé – takto komplexní jev vyčerpávajícím způsobem a s konečnou platností „vyřešit“. Naznačuje však zřetelně směr, kudy je možné se na této cestě za zlepšením života mnoha Ostravanů vydat.
Autoři
Tichý, D. - Kohout, M. - Tittl, F., - Jahodová, Š.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06879-3.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace představuje výsledky postupného vývoje metody práce a výuky urbanistického rozvoje měst v ateliéru Michala Kohouta a Davida Tichého na FA ČVUT v Praze, založenou na koordinaci všech složek prostředí dle principů udržitelného rozvoje. V tomto směru kniha nabízí univerzální a zároveň jedinečný pohled interpretující tuto mnohovrstevnatou problematiku. Hlavním tématem přitom není extenzivní rozvoj sídel, ale především pochopení, reinterpretace a posílení jejich stávajících částí. Podtitul Příručka mladého urbanisty napovídá, že publikace je určena především studentům architektury pracujícím na urbanistických zadáních. Díky názornému zpracování a bohatému obrazovému materiálu však knihu ocení jako přehledný úvod do plánování měst i všichni ti, kteří hledají základní poučení v otázkách rozvoje území. Při ateliérové výuce spolupracují autoři knihy u každého projektu s konkrétní obcí či městem. A to je další rovina nové publikace: představuje možnosti spolupráce akademického sektoru s municipalitami, pro které může být takový postup vítanou možností získat aktuální impulsy pro další rozvoj vlastního vystavěného prostředí.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Materiál představuje implementaci principů certifikované metodiky "Metodiky uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě" na příkladu šesti vybraných nejrozšířenějších systému panelových soustav v ČR. Součástí je také ekonomická rozvaha nad jednotlivými typy úprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout