Lidé

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.

Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vrstev a procesů. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 100-143. Metodika zadávání územních plánů. vol. 3. ISBN 978-80-01-05704-9.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Územní plán jako střední úroveň územně plánovací dokumentace zprostředkovává vztahy mezi ostatními plány, jejich rozsahem i podrobností a zároveň propojuje cíle plánování v různých časových horizontech. Obdobně slučuje koncepční a regulativní polohu návrhu. Zpracování úkolu je založeno na popisu a hodnocení různých pojetí územního plánu, kritické reflexi a zhodnocení současného stavu zadávání a pořizování územních plánů a následné hypotéze změny systému zadávání a pořizování v ČR. Výsledkem porovnání je vytvoření nového modelu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ, z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, respektive principy zadávání.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Účelem práce "Osnova zadání a obsahu studie veřejného prostranství" je popis podkladů pro přípravu výzev v rámci integrovaného regionálního operačního programu s tím, že je využita jako podklad pro metodiku zadávání územních studií veřejných prostranství.
Autoři
Sedlák, J. - Plicka, I.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cestou porovnání se současným stavem byla předložena hypotéza sledu kroků, které by měly representovat proces pořízení územního plánu. Součástí navrhované metody je popis formy a obsahu zadání v podobě zadávací studie. Na přiložených případových studiích je ilustrován myšlenkový základ z nějž byl vytvořen předložený „nový model“, resp. principy zadávání.
Autoři
Plicka, I.
Publikováno v
In: Hledání plánu pro město - regulační plán či územní studie?. Praha: Asociace pro urbanismus a územní plánování, 2014, pp. 48-50. ISBN 9788087318317.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Zadávání a pořizování územních plánů v ČR. Kritická reflexe stavu a hypotéza změny systému.
Autoři
Plicka, I.
Publikováno v
The Prague Post. 2003,(2), 1-2.
Rok
2003
Podkategorie
Článek
Autoři
Plicka, I. ed.
Publikováno v
Praha, 2002-10-08/2002-10-11. Lomnice nad Popelkou: Studio Jiřího Barty, 2002. ISBN 80-86512-02-0.
Rok
2002
Podkategorie
Sborník
Autoři
Plicka, I. - Sedlák, J., - Sedlák, M.
Publikováno v
Architekt. 2001, 43(33), 17-28. ISSN 0862-7010.
Rok
2001
Podkategorie
Článek
Autoři
Plicka, I.
Publikováno v
In: Krajinotvorné programy. Příbram: Městský úřad, 1997, pp. 84-85.
Rok
1997
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Plicka, I.
Publikováno v
Architekt. 1995, 41 ISSN 0009-0697.
Rok
1995
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík