Autoři
Vorlík, P. - Guzik, H. - Beran, L. - Brůhová, K. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Pavel, M. - Pokorná, T. - Ullmannová, K. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Bykov, A. - Franc, M. - Dulla, M. - JIrkalová, K. - Kracík, M. - Roubal, P., - Savická, P.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2022. ISBN 978-80-01-07028-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Autoři této knihy čtenářům zprostředkovávají klíčové procesy v architektuře osmdesátých let – zejména rostoucí úsilí o kritickou vnitřní sebereflexi, reálné vyhodnocení možností našeho stavebnictví a snahy o jeho revitalizaci nebo reakce na tehdy aktuální společenské či mezinárodní výzvy. A s ambicemi naznačují i okolnosti jejich (ne)naplnění v reálné tvorbě. Na pozadí institucionálního a myšlenkového zázemí představují tuto architekturu jako složitou a v mnoha ohledech protikladnou mozaiku. Ta odráží jak rozvolněný konzumně orientovaný životní styl, tak i všudypřítomnou unifikovanou výstavbu v ekonomicky a morálně slabém režimu. Zahrnuje jak setrvačnost sociální politiky státu, tak exkluzivní služby prominentům. Pečlivě moderovanou ideologickou reprezentaci prostřednictvím okázalých budov i lehce „diverzní“ prosakování a posléze i naplnění západních inspirací. Masivní vytěžování a ničení přírody a zároveň plány na tvorbu udržitelného životního prostředí. Technokratickou organizaci práce architektů a stejně tak jejich schopnost nalézt pozitivní soukromé niky v alternativní kultuře. Jestliže se éra osmdesátých let jeví jako mimořádně rozporuplná, pak architektura nemohla být jiná.
Autoři
Vorlík, P. - Ullmannová, K. - Mlynčeková, L. - Zikmund, J. - Kužvartová, L. - Bukačová, J., - Pokorná, T.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2022.
Rok
2022
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Cílem výsledku Specializovaná mapa s odborným obsahem bylo topografické zmapování architektonického dědictví osmdesátých let v České republice, které mělo syntetizovat poznatky z plošného průzkumu, probíhajícího po celou dobu řešení grantu. Záměrem, na rozdíl od ostatních výstupů projektu, bylo představit vybraný soubor poznatků o architektuře formou jedné ucelené a veřejnosti přístupné platformy, kde budou informace navázány na geografickou polohu staveb a kde s nimi bude možno aktivně uživatelsky pracovat pomocí filtrů a provázanosti záznamů. Záznamy nabízí informace nejen o historii, ale výše uvedeným propojováním do vzájemných souvislostí a celků umožňují i vyhodnocování z pohledu současného a budoucího potenciálu a především památkových hodnot. Specializovaná mapa se dělí na čtyři základní bloky – mapa, stavby, autoři, akce –, které mají představit architekturu osmdesátých let z širšího úhlu pohledu a podchytit vybrané nejvýznamnější jevy v dobovém dění.
Autoři
Pokorná, T.
Publikováno v
In: Conservation / Demolition. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 270-281. EAAE Transaction on Architectural Education. ISBN 978-80-01-06826-7.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The text introduces selected case studies focused on the recent demolitions of post-war architecture in the exposed areas of Prague Heritage Conservation Area. Based on the experiences from the workshop, the study will explore the specific conditions of the architecture of the relevant period slowly disappearing from the map of Prague. Edifices from the 60s, 70s and 80s, with few exceptions, are increasingly losing their architectural significance. As materials degrade, interior furnishings and parts of the exterior are gradually being replaced. Czech society is divided when it comes to the architectural heritage of this era and its protection. Some Brutalist forms of architecture confidently enter the urban space. To many people, this evokes the self-assurance of the communist regime, which sometimes violently interfered with their life. It can often raise traumatic memories. The division between architectural historians brings further confusion to this issue. Ambivalent public attitude and investor pressure on the use of lucrative plots often leads to demolition. However, the increasing number of demolished buildings is accompanied by an ever-growing voice of the rebellious public.
Autoři
Vorlík, P. ed. - Poláčková, T. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu poválečné architektury kolektivu doktorandů a akademických pracovníků Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze. A rovněž díky práci studentů semináře Poválečná architektura. Seminář existuje od roku 2015 jako alternativní cvičení v předmětu Dějiny architektury pro první ročník. Prvotní záměr spočíval v uvedení zájemců do podrobnějšího studia historické architektury, zejména do systematického mapování věrohodných pramenů, správného „čtení“ stavby in-situ a v neposlední řadě šlo také o seznámení s náležitostmi psaní odborného textu. Průzkumy vybraných poválečných staveb však záhy nabídly i další, podstatné subtéma – způsob, jak se k „mladé“ architektuře a minulosti jako společnost vztahujeme, jak s ní nakládáme a zda lze v budoucnu překonat do ní vtištěné limity nebo využít její potenciál.
Autoři
Poláčková, T.
Publikováno v
In: Architektura na červeném seznamu / Normální je nebourat. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. p. 20-25. ISBN 978-80-01-06759-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
V době hrozící ekologické krize a rychlých změn klimatu jako by stavebnictví zaujímalo zcela překroucenou úlohu. Stále dokola se argumentuje vysokou energetickou náročností provozu objektů, které byly stavěny v době, kdy se na tepelné ztráty hledělo z jiné perspektivy než dnes. V současnosti se náklady na jejich vytápění zdají neudržitelné a jako snadné řešení se nabízí zateplování dotované Ministerstvem životního prostředí či Evropskou unií, případně nahrazení původní budovy energeticky úspornější novostavbou. V této situaci však vyvstává řada otázek, na které zatím málokdo hledá odpovědi: Vyplatily by se investice do zateplování vzhledem k úspoře energie i bez „zelených dotací“? Kolik energie se spotřebuje na výrobu daného zateplení a jaká je jeho životnost? Kolik odpadu vznikne při demolici a následné novostavbě? Opravdu není možné vměstnat naše dnešní požadavky do stávajících hmot? Nelze změnit vnitřní režim budovy bez zpravidla architektonicky podřadného zateplení?
Autoři
Vorlík, P. - Směták, P. - Merta, D. - Pučerová, K. - Krajči, P. - Poláčková, T. - Hepp, J., - Kratochvíl, P.
Publikováno v
ARCHITECTURA & Galerie Jaroslava Fragnera, 2020. ISBN 978-80-271-2583-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Dalo se to... Daly se přehlížet direktivně stanovené technické a ekonomické limity navrhování budov. Daly se prosazovat architektonické detaily, které stavební výroba z pohodlnosti nechtěla vyrábět. Dalo se také protestovat proti demolicím zanedbaných a poničených, ale důstojně zestárlých domů nebo plošným asanacím historických částí měst. Daly se ignorovat oficiální struktury Svazu architektů s jeho politickými zakázkami a kreslit si vlastní utopické kontraprojekty. Dalo se setkávat s podobně smýšlejícími lidmi a přemýšlet o svobodnější budoucnosti. Dalo se chodit na nepovolené demonstrace nebo podepisovat petice. Dala se podepsat Charta 77. Dalo se projektovat svobodně a v souladu s vlastním svědomím. To všechno a ještě mnohem více se před listopadem 1989 dělat dalo. Nebylo to bez rizika, ale bylo to možné – za cenu výtek nadřízených a pohovorů na kádrovém oddělení nebo policejní služebně, nepříjemných diskusí se stavební výrobou nebo nezaplacených přesčasů. Záleželo na každém, kolik kdo najde odvahy a kam až si troufne zajít.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Čechová, K. - Vicherková, V. - Pospíšil, M. - Poláčková, T. - Bukačová, J., - Kužvartová, L.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06734-5.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Každá doba má své nepostavené projekty, bohužel a mnohdy naštěstí nerealizované úvahy. Za jejich neuskutečněním většinou stojí společenské změny, ekonomické podmínky, ztráta klienta nebo samotná vizionářská podstata návrhu. I osmdesátá léta mají samozřejmě své návrhy „do šuplíku“. A není jich málo. Zpravidla chyběla politická vůle, čas, finance nebo kapacita stavebního průmyslu. Tato kniha se však věnuje především projektům experimentálním a alternativním, které mnohdy vzešly z odporu vůči zploštění humánního konceptu modernismu pod neúprosným tlakem socialistických hospodářských plánů a normalizace. Projekty pokrývají širokou škálu poloh, v rozsahu od vážně míněných dlouhodobých vizí moderního města (dopravní řešení Prahy, alternativy pro Žižkov, modernizace bytového fondu) přes odvážné experimenty k prověření nových, často ze zahraničí importovaných myšlenek (obytné soubory, městský parter, modulární nebo solární architektura) až po laškovné cimrmanovské „okopávání kotníků“ slábnoucího režimu (Urbanity, Malovaná architektura, výtvarná díla). Všechny spojuje vůle překračovat opevněné hranice normalizační praxe, provokovat diskusi a posouvat architekturu k lidštějšímu i environmentálně zodpovědnějšímu přístupu. Mnohé úvahy si svou svěžestí a neotřelostí zaslouží pozornost a inspirují ještě dnes.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Fialová, I. - Guzik, H. - Jirkalová, K. - Klanc, T. - Koukalová, Š. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Ullmannová, K. - Veverka, L. - Vicherková, V., - Zikmund, J.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06778-9.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architekturu osmdesátých let nelze nahlížet pouze optikou (oficiálního) dobového tisku nebo dochovaných archiválií. Každodenní realita stavební praxe se často ubírala mnohem spletitějšími cestami, jež musely zdolávat krkolomná úskalí pozdně normalizačního života a neviditelnou ale naprosto zásadní topografii mezilidských vztahů. Osobní osudy a vzpomínky aktérů dobové architektonické scény proto představují velmi cenný zdroj poznání. Rozhovory v této knize se soustředí zejména na mapování výzev, kterým architekti osmdesátých let čelili; a důvtipných kliček i aktivit, jimiž se vyrovnávali s nepředvídatelnými hybnými silami v nesvobodné, ekonomicky a společensky stagnující zemi. Vzpomínky nám dávají nahlédnout do světa, jenž je pro nás ve své zamotané rázovitosti už nejen obtížně pochopitelný, ale i překvapivě vzdálený. Přesto (a někdy i právě proto) v něm vznikala výtečná architektura.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.