Lidé

PhDr. Benjamin Fragner

Autoři
Fragner, B. - Zikmund, J.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Large industrial compounds are no longer the most typical or the only or most important examples of industrial heritage in the Czech Republic today: With the winding down of industrial production and the restructuring of the economy, especially in the 1990s, the number of such sites has substantially declined, including industrial compounds and structures that were once of considerable importance and occupied an iconic place in the history of Czech industrialisation, such as the textile factories in the Liberec region and Moravia. Mostly just fragments remain of the country’s mining and ironworking complexes, often because the conversion to a new use has been too radical in scope, while elsewhere sites are in danger of being demolished because of their poor technical and structural condition.
Autoři
Vicherková, V. ed. - Fragner, B. ed., - Janoušková, Š. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Zikmund, J. - Boudová, P. - Fragner, B., - Beran, L.
Rok
2017
Podkategorie
Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Interaktivní mapa je založena na výsledcích sběru dat shromážděných v databázi objektů VCPD, mapuje současné projekty zaměřené na kreativní oživování opuštěných industriálních objektů a areálů a jejich zapojování zpět do života.
Autoři
Fragner, B. - Vonka, M. - Hofman, M. - Kaňka, M. - Zikmund, J. - Kučerová, Z. - Kubjátová, E. - Mácha, V. - Cestrová, E. - Přibil, M. - Rous, I. - Kořínek, R. - Urbánek, R. - Jákl, P. - Starec, M. - Zlámaný, M. - Šimoník, Z. - Sodomková, Š. - Chmelenský, J. - Beran, L. - et al.
Rok
2017
Podkategorie
Anotace
O ikonických, velkých, významných a památkově chráněných dílech se většinou už obecně ví a mluví. Ale pak je ještě další vrstva průmyslového dědictví, méně viditelná z odstupu, intenzivněji vnímaná spíš na místní, regionální úrovni – drobné drážní stavby, obecní vodárny a vodárenské věže, cihelny za vesnicí i lokální pivovary, typové skladištní budovy, dílenské a opravárenské provozy, v krajině osamělé sladovny, rozpadlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých lomů, zděné trafostanice, torza zdí minulých továren, k obloze trčící komíny. Specifická kulturní vrstva sídel a krajiny, která zůstává stranou, mizí.
Autoři
Fragner, B.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Autoři
Fragner, B. - Zídek, S.
Rok
2016
Podkategorie
Kapitola v knize
Autoři
Boudová, P. ed. - Fragner, B. ed. - Kastlová, V. ed. - Poláček, V. ed. - Skřivan, T. ed. - Vorlík, P. ed., - Zikmund, J. ed.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Publikace přibližuje aktuální vývoj nového využití průmyslového dědictví na území České republiky. Soustřeďuje se hlavně na nové využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům, neboť kulturní využití podtrhuje značný kulturní i ekonomický potenciál území s industriální minulostí. Vychází z výsledků aktualizované databáze českých příkladů znovuvyužití industriálních areálů a předkládá různé přístupy při hledání nejlepšího možného řešení.
Autoři
Zikmund, J. - Potůček, J. - Fragner, B., - Šenberger, T.
Rok
2016
Podkategorie
Anotace
Kniha otevírá dosud přehlížené téma poválečné průmyslové architektury. Představuje život a dílo architekta Rudolfa Holého, autora řady průmyslových mlékáren, realizovaných v šedesátých až osmdesátých letech 20. století a zasazuje jeho práci do kontextu zestátněného systému projektování ve specializovaných ústavech. Samotné architektuře mlékárenských staveb se rovněž doposud nevěnovala pozornost, její vývoj a proměny proto popisuje úvodní kapitola. Součástí publikace jsou i rozhovory s Rudolfem Holým a osobní vzpomínky.
Autoři
Fragner, B.
Rok
2016
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Text se soustřeďuje na dlouhodobý vývoj nového využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům.
Autoři
Vorlík, P. - Fragner, B. - Beran, L. - Zikmund, J., - Valchářová, V.
Rok
2015
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Internetové databázové rozhraní umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného respektive budoucího potenciálu průmyslového dědictví. Jádro topografického vyhodnocování průmyslového dědictví České republiky představují specializované mapy, jejichž struktura nabízí vzájemné kvantitativní i kvalitativní porovnávání staveb v území. Syntetická mapa umožňuje zobrazit objekty = body v kraji; ze souboru vyčlenit průmyslové odvětví (např. pivovary, cukrovary, mosty apod.) a záznamy porovnat s ohledem na jejich stav nebo potenciál (např. vyzdvihnout konverze, kulturní památky, atraktivní turistické cíle atd.). Druhou klíčovou rovinu Industriální topografie tvoří Databáze objektů, jejíž struktura vychází z důkladně formulované a cizelované metodiky terénních a archivních průzkumů VCPD, opakovaně ověřované a konzultované na úrovni ČR i mezinárodní. Základní a pro účely průzkumu stavebního dědictví přirozená forma záznamu (identifikační údaje, historie a současný stav, zdroje a literatura, fotografie a přílohy, metadata) je doplněna o široké možnosti obecných vazeb (stránky obcí a měst, Národního památkového ústavu, Databáze osobností VCPD atd.) a detailní informace ve formě specifických internetových odkazů. Databázi objektů doplňuje Databáze osobností (architekti, stavebníci, stavební firmy), která dodává průzkumu nezbytný rozměr hospodářských a společenských dějin; a Databáze referenčních zahraničních i českých příkladů nového využití průmyslového dědictví.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.