Lidé

Mgr. art. Lucia Tóthová

doktorandka

Autoři
Mlynčeková, L. - Chrzanová, D. - Nedomová, R., - Blahová, L.
Publikováno v
Trenčín: Hlava 5 / Catch 5, 2023. ISBN 9788057046127.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha
Anotace
Text popisuje kontext vzniku ateliérov Stavoprojektu celkovo, t. j. v Českej republike a na Slovensku, a následne sa bližšie venuje jednotlivým trom ateliérom v Trnave. Popisuje tiež ich jedinečnosť, premeny, štrukturálne zmeny a celkový vývoj. Zameriava sa na dôležité míľniky projektových ústavov Trnavy, Trenčína a Piešťan, a to konkrétne zmeny v štruktúrach spolu so zmenami prevádzkových budov, riaditeľov, zriaďovacej organizácie atď.
Autoři
Vorlík, P. - Guzik, H. - Beran, L. - Brůhová, K. - Kužvartová, L. - Mlynčeková, L. - Pavel, M. - Pokorná, T. - Ullmannová, K. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Bykov, A. - Franc, M. - Dulla, M. - JIrkalová, K. - Kracík, M. - Roubal, P., - Savická, P.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2022. ISBN 978-80-01-07028-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Autoři této knihy čtenářům zprostředkovávají klíčové procesy v architektuře osmdesátých let – zejména rostoucí úsilí o kritickou vnitřní sebereflexi, reálné vyhodnocení možností našeho stavebnictví a snahy o jeho revitalizaci nebo reakce na tehdy aktuální společenské či mezinárodní výzvy. A s ambicemi naznačují i okolnosti jejich (ne)naplnění v reálné tvorbě. Na pozadí institucionálního a myšlenkového zázemí představují tuto architekturu jako složitou a v mnoha ohledech protikladnou mozaiku. Ta odráží jak rozvolněný konzumně orientovaný životní styl, tak i všudypřítomnou unifikovanou výstavbu v ekonomicky a morálně slabém režimu. Zahrnuje jak setrvačnost sociální politiky státu, tak exkluzivní služby prominentům. Pečlivě moderovanou ideologickou reprezentaci prostřednictvím okázalých budov i lehce „diverzní“ prosakování a posléze i naplnění západních inspirací. Masivní vytěžování a ničení přírody a zároveň plány na tvorbu udržitelného životního prostředí. Technokratickou organizaci práce architektů a stejně tak jejich schopnost nalézt pozitivní soukromé niky v alternativní kultuře. Jestliže se éra osmdesátých let jeví jako mimořádně rozporuplná, pak architektura nemohla být jiná.
Autoři
Vorlík, P. - Ullmannová, K. - Mlynčeková, L. - Zikmund, J. - Kužvartová, L. - Bukačová, J., - Pokorná, T.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2022.
Rok
2022
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Cílem výsledku Specializovaná mapa s odborným obsahem bylo topografické zmapování architektonického dědictví osmdesátých let v České republice, které mělo syntetizovat poznatky z plošného průzkumu, probíhajícího po celou dobu řešení grantu. Záměrem, na rozdíl od ostatních výstupů projektu, bylo představit vybraný soubor poznatků o architektuře formou jedné ucelené a veřejnosti přístupné platformy, kde budou informace navázány na geografickou polohu staveb a kde s nimi bude možno aktivně uživatelsky pracovat pomocí filtrů a provázanosti záznamů. Záznamy nabízí informace nejen o historii, ale výše uvedeným propojováním do vzájemných souvislostí a celků umožňují i vyhodnocování z pohledu současného a budoucího potenciálu a především památkových hodnot. Specializovaná mapa se dělí na čtyři základní bloky – mapa, stavby, autoři, akce –, které mají představit architekturu osmdesátých let z širšího úhlu pohledu a podchytit vybrané nejvýznamnější jevy v dobovém dění.
Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Mlynčeková, L.
Publikováno v
In: Architektura 58-89. Bigg Boss s.r.o., 2022. p. 342-373. ISBN 978-80-908359-3-1.
Rok
2022
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Pavel Kupka byl výjimečným architektem nejen své doby, ale také tvůrcem, který svou odvahou a nasazením dokázal změnit pohled na několik kapitol pražské a české architektury.
Autoři
Mlynčeková, L.
Publikováno v
Architektúra a urbanizmus. 2022, LVI(1-2), 106-115. ISSN 0044-8680.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
The main topic of the research is the architecture of the seventies and eighties in the Czech Republic and Slovakia. This project is focusing on the former state projection companies, their development, transformation, thematic focus, and job description. All these will be comparing to a political-economic situation in the former Czechoslovakia. Two and five-year economy plans in whole postwar era of Czechoslovakia are also an important point of the projection. The biggest focus will be on the era of the seventies and eighties, since this is the least mapped period in this direction, and because of the important change after sixties.
Autoři
Mlynčeková, L.
Publikováno v
Trenčín: Útvar územného plánovania, 2022. ISBN 978-80-570-4196-2.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Pôvodné zadanie stavby vychádzalo zo situácie nedostatočného priestoru, v časoch prípravy projektu v podobe nevyhovujúcej kaplnky, a tiež z predpokladu, že v Trenčíne pribudne práve v oblasti sídliska Juh 25–30.000 obyvateľov . Momentálne sa samotný dom smútku nachádza v situácii, kedy je jeho stav nevyhovujúci, a to v mnohých ohľadoch. Tento stav vychádza primárne z prirodzeného opotrebovania stavby, a nakoľko má mesto aj hlavný prevádzkovateľ za to, že táto stavba ostane na ďalšie desaťročia prioritnou v službách pochovávania, považujeme za nevyhnutné začať celkovú rekonštrukciu, vrátane jej príprav čo najskôr. Vypracovaný stavebno-historický prieskum bol teda od začiatku realizovaný so zámerom prípravy na budúcu rekonštrukciu. Celkovým cieľom je prirodzene zachovať maximum tých prvkov, ktoré sú kľúčovými pre celkový charakter a architektonický zámer stavby, ktorú považujeme za unikátne dielo nie len v kontexte tvorby hlavného autora, Jána H. Blichu, ale rovnako tiež v kontexte architektonických diel z obdobia povojnového v meste Trenčín. Tieto sme takisto preskúmali za účelom pasportizácie modernej architektúry mesta Trenčín. Dom smútku teda považujeme za výnimočnú stavbu z hľadiska jej komplexnosti a celistvosti, množstva dochovaných pôvodných prvkov, ale aj výnimočnému množstvu výtvarných diel, ktoré vznikali špeciálne pre túto realizáciu. Je dôležité ju zachovať ako unikátny odkaz architektonickej tvorby z obdobia neskorej povojnovej moderny jedného z krajských miest, ale takisto ako dôkaz výnimočnej architektonickej kreativity jednotlivca v kontexte celkovej tvorby povojnového obdobia bývalého Československa.
Autoři
Mlynčeková, L. ed.
Publikováno v
Trenčín: Hlava 5 / Catch 5, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vicherková, V. - Mlynčeková, L.
Publikováno v
In: Hlava 5 / Catch 5. Trenčín: Hlava 5 / Catch 5, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Jaký je dnes náš přístup k hodnotám, vytvořeným před rokem 1989? Výtvarné umění ve veřejném prostor je dokladem péče a prostředníkem vztahu, médiem, které dokáže komunikovat s člověkem-uživatelem prostoru.
Autoři
Mlynčeková, L. - Mlynčeková, A. - Nedomová, R. - Ondruš, P., - Badinský, M.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Související lidé
Anotace
Pasport architektúry na území mesta Trenčín je logickým pokračovaním aktivít mesta, konkrétne Útvaru územného plánovania, pod označením "Hlava 5" a najmä Pasportom exteriérových a interiérových výtvarných diel na území mesta Trenčín. Projekty "Hlava 5" sa zamerali na obdobie, kedy vstúpilo do platnosti vládne uznesenie č. 355/1965 Sb. (tzv. Hlava V., z čoho je odvodený i názov kolektívu) o povinnosti určitého percenta finančných nákladov na realizáciu výtvarných diel. Pasport architektúry sa orientuje na širšiu časovú os, ktorú v zásade môžeme označiť ako architektúru 20. storočia. Cieľom pasportu architektúry je zameranie sa na stavebné objekty na území mesta Trenčín a jeho snahou je zahrnúť ich v celom spektre, s časovým rozpätím rokov 1920 – 1990.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.