Lidé

prof. Ing. arch. Miroslav Cikán

Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Cikán, M. - Sedlák, J. - Ertl, V. - Rýpar, V., - Mika, J.
Publikováno v
In: Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České Republiky", kritický katalog k výstavě. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 242-259. ISBN 978-80-01-0
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Cílem metody je posouzení a zhodnocení vlivu hmotných a nehmotných projevů kontextu nemovitého statku kulturního dědictví (města či objektů v městském prostředí zasazených) na význam statku a možnost jeho docenění.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Praha: KANT, 2020. ISBN 978-80-7437-318-3.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Neptejme se pouze, jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Tak zní motto knihy pojednávající (nejen) o architektuře způsobem, který osloví každého z nás. Autoři publikace, kteří se dlouhodobě věnují vzájemným vztahům člověka, prostředí a architektury, na konkrétních příkladech ukazují důležitost vzájemnosti, sounáležitosti a spolupráce nejen ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí, ale také v životě společnosti obecně. Vycházejí z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody. Zdá se totiž, že konečně přichází doba, kdy bude samozřejmostí vyhodnocovat architektonické záměry zejména z hlediska jejich dopadu na kvalitu života společnosti, té dnešní, ale také budoucí.
Autoři
Cikán, M. - Melková, P.
Publikováno v
In: ROČENKA Česká architektura 2018–2019. PROSTOR, nakladatelství s. r. o., 2020. ROČENKA Česká architektura.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Významný objekt Památník Jana Palacha ve Všetatech úprava rodného domu jehož návrh vzešel z veřejné architektonické soutěže a publikován v architektonické ročence: ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2018 – 2019 Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 30 staveb k publikování v letošním vydání provedl architekt Jakub Cigler
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J., - Cikán, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 80(1), 3-9. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře ZPP s cíli a dosavadními výsledky pětiletého výzkumného projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR, na němž se podílel tým odborníků ze dvou spolupracujících institucí FA ČVUT A ÚTAM AV ČR.
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Loits, A. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M., - Kohout, M.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Práce se skládá ze tří oddílů. Prvním oddílem je Textová část, kde jsou popsány všechny použité přístupy a metody vztažené ke skladbě mapových výstupů. Druhým oddílem je Apendix textové části nazvaný „Analýza půdorysné osnovy“, kde je podrobně popsána Metoda identifikace středověkého vymezení města. Třetím oddílem jsou vlastní specializované mapy s odborným obsahem, soubory členěné po jednotlivých zkoumaných městech. Výsledné mapy s odborným obsahem pro analyzovaná města jsou tvořeny vždy souborem několika listů. U šesti vybraných měst mapa s odborným obsahem zahrnuje také vizualizaci jedinečných prostorových, funkčních a dalších atributů památkových hodnot a analýzy jejich vzájemných vazeb a dopadů jejich proměn na výslednou autenticitu historického města. Mapy jsou spolu s doprovodným textem vydány v digitální formě ve formátu PDF (texty), GIS (mapy), DWG (mapy) a PNG (mapové listy).
Autoři
Cikán, M.
Publikováno v
In: Obnova terasních a ohradních zdí památkových budov. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s., 2020. p. 43-50. prosinec 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Oblast barokního bastionu XXXI U Božích muk je součástí středověkého opevnění Nového Města pražského, založeného císařem Karlem IV. (v úseku ul. Na Slupi – ul. Horská). Základní kámen k velmi silné hradbě s branami a velmi vysokými věžemi od hradu Vyšehradu až na Poříč byl dle kronikáře Beneše z Veitmile položen r. 1348. Nedobytnost místa byla posílena přítomností chrámu Panny Marie a Karla Velikého. Gotická hradba navazuje plynule na barokní úsek, vytvářející při navázání neúplný bastion „Božích muk“, který je posazen pod někdejší augustiniánskou kanonii na Karlově.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J. - Drdácký, T. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M. - Kohout, M., - Loits, A.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Katalog sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ zpracovávaného v letech 2016-2020. Prezentuje metodiku identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Je založena na komplexním hodnocení měst a na inovativních metodách, které využívají počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Základní informační základnou je standardizované mapování, pro něž jsou vybrána, zpracována a upravena příslušná grafická díla umožňující vzájemnou kompatibilitu a komparabilitu. Ta jsou doplněna informacemi z dobových textových, obrazových dokumentů a terénními průzkumy. V rámci výzkumného projektu bylo zpracováno 26 českých a moravských historických měst s památkovými rezervacemi.
Autoři
Melková, P. - Cikán, M.
Publikováno v
Praha: KANT, 2020. ISBN 9788074373190.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
We should ask not only how architecture is, but primarily, what it causes. Such is the epigraph for the present work, discussion (not only) architecture in a way that addresses every one of us. The authors of the publication, who have spent much time investigating the mutual relations between human beings, their environment and architecture, demonstrate through concrete examples the importance of mutuality, solitary and cooperation not only in the relations of architecture towards people and the physical environment, but also in the life of society in general. They take as their assumption that the types of connections in which architecture participates and which it creates are founded on identical or similar principles as the relations between people or within nature. In short, it seems that finally the time has come when it will be a matter of course to evaluate architectonic ambitions mostly through their impact on the quality of social life, that of today as well as the future.
Autoři
Cikán, M.
Publikováno v
In: Tvrdé omítky jako finální úprava fasád. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s., 2019. p. 30-40. květen 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Památka je součástí prostředí, s nímž společně promlouvá v dialogu s člověkem, ve kterém vytváří pevné pouto identifikace. Tato situace je vnímána všemi smysly. Podvědomě pak od architektury očekáváme trvalost a pevnost, bezpečí, ale i reprezentaci, od památky autenticitu a pravdivost její výpovědi. Starší objekty byly vystavěny bez znalosti pravidel stavební fyziky. Většina objektů s tvrdou cementovou omítkou má v tepelně náročné současnosti problémy se stabilitou. Obnova objektů bez respektování této problematiky vede k rekurzivním škodám. Nastává otázka ekonomické udržitelnosti při nepoučeném používání tradičních metod a zároveň nenávratné ztráty při jejich povýšeném odmítnutí novodobými stavebními postupy. Jsme v situaci, kdy je architektuře odnímána její haptická pevnost, kdy povrchy staveb se na jedné straně vlivem mrazu v zimě sypou a na straně druhé měknou tepelnou izolací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel