Lidé

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Autoři
Zikmund, J.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Research Centre for Industrial Heritage, 2020. ISBN 978-80-01-06743-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Poválečnou průmyslovou výstavbu po druhé světové válce v Československu by se v rozsahu, který byl ojedinělý i v mezinárodním měřítku, pravděpodobně nepodařilo nastartovat bez transformace hospodářské politiky, projekční praxe i stavebnictví. Budování průmyslové základny ovlivňovaly dvě hlavní složky: jednak měnící se priority státního plánu, které určovaly výrobní program a také projekčně-stavební aparát, procházející v průběhu let mnoha reorganizacemi, jenž měl na starost jeho realizaci. Prostředí, ve kterém vznikala nová průmyslová architektura, bylo nicméně ještě komplikovanější – zvlášť když významné změny, které se v něm odehrávaly, probíhaly spíše diskontinuálně, v atmosféře neustálého hledání optimálních možností, revizí i návratů. Proměna moderní továrny z individuálně pojatého technicko-architektonického díla do formátu univerzálního a abstraktního byla každopádně se systémovým nastavením těsně provázaná. Proměnily se tak i podmínky, v nichž pracovali tvůrci průmyslových staveb – a to nejen architekti, ale také inženýři, urbanisté, technologové a další specialisté. Hledání správného architektonického řešení pro stále sofistikovanější technologie vycházelo zpravidla z pragmatických základů, jasně vymezených objednávkou, financemi a možnostmi stavební a strojírenské výroby. Právě tyto procesy v pozadí se publikace pokouší přiblížit.
Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Zikmund, J.
Publikováno v
In: Textilky - jejich obnova a využívání. Putim: Institut pro památky a kulturu, 2019. p. 35-39. ISBN 978-80-907527-1-9.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
OP Prostějov. Bezvřetenová přádelna v Ústí nad Orlicí. Experimentální buňka v Náměšti nad Oslavou. Příspěvek přibližuje tři stavby pro textilní průmysl, unikátní v mezinárodním měřítku, navržené Zdeňkem Plesníkem, jedním z nejvýznamnějších českých architektů druhé poloviny 20. století.
Autoři
Dvořáková, D. - Guzik, H., - Zikmund, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06524-2.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Zatímco historiografie české architektury pracuje se širokou perspektivou „poválečné“ a „postkomunistické“ éry, tento svazek analyzuje českou architekturu ve dvou jasně definovaných transformačních obdobích 20. století: 1945–1948 a 1989–1992. Poválečná třetí republika představovala formativní období československého modelu sociálního státu, který se v mnoha ohledech utvářel nezávisle na sovětském paradigmatu. Rozpad starého režimu a nástup tržní ekonomiky po sametové revoluci tvořily předehru dnešního neoliberalismu. Výsledky rozsáhlého primárního výzkumu kniha rozebírá pomocí nástrojů převzatých z dějin umění a tranzitologie. Autoři se zaměřují na témata, v nichž se politické a architektonické problémy protínají nejzřetelněji: bydlení, regionální plánování a průmyslovou architekturu. Publikace popisuje hluboké změny v architektonické profesi: vzestup etatismu, ke kterému došlo před komunistickým převratem v roce 1948, a dopad postsocialistické systémové transformace na architektonické navrhování a utváření sociálních politik. Svazek rovněž přispívá k debatám o demokratické legitimitě a expertních postupech v architektuře a o mechanismech architektonické participace.
Autoři
Fragner, B. - Beran, L., - Zikmund, J.
Publikováno v
In: Inženýrská komora 2019: století našeho stavebnictví. Praha 2: ČKAIT, 2019. p. 40-51. ISBN 978-80-88265-14-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Přehled jednatřiceti příkladů s fotografiemi může jen orientačně a neúplně zachytit výsledky různých přístupů budování industriálních děl po dobu sta let trvání Československa. Výběr je spíše sondou, navazuje na významnou linii současného zájmu a výzkumu průmyslového dědictví. Vyznačuje se důrazem na autorský přínos projektantů, konstruktérů a architektů, sledování transferu zkušeností a projektů, sleduje proces jejich návrhu a vzniku v evropském kontextu.
Autoři
Fragner, B. - Zikmund, J.
Publikováno v
In: TICCIH National Reports 2016-2018. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Large industrial compounds are no longer the most typical or the only or most important examples of industrial heritage in the Czech Republic today: With the winding down of industrial production and the restructuring of the economy, especially in the 1990s, the number of such sites has substantially declined, including industrial compounds and structures that were once of considerable importance and occupied an iconic place in the history of Czech industrialisation, such as the textile factories in the Liberec region and Moravia. Mostly just fragments remain of the country’s mining and ironworking complexes, often because the conversion to a new use has been too radical in scope, while elsewhere sites are in danger of being demolished because of their poor technical and structural condition.
Autoři
Zikmund, J.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2018, 18(3), 70-74. ISSN 1213-3116.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Po druhé světové válce, během zásadních hospodářských a politických změn, v prostředí s centralizovanou projekční prací a řízeným stavebnictvím, se architekti průmyslových staveb museli stále častěji vypořádávat s požadavky na hospodárnost a rychlost výstavby. K tomu jim měla napomoci typizace. Na počátku těchto snah se uvažovalo především o železobetonových tenkostěnných skořepinách, které nejenže splňovaly ekonomické parametry, ale umožňovaly i nadále zachovat továrnám specifický architektonický výraz. Od počátku 40. let do poloviny let 50. skořepiny prošly určitým vývojem, který se pokouší přiblížit tento článek.
Autoři
Beran, L. - Zikmund, J. - Fragner, B., - Johanisová, N.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Research Centre for Industrial Heritage, 2018. Industriální architektura. ISBN 978-80-01-06626-3.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Obilní skladiště jsou stavby zvláštního technického, ale také hospodářského účelu. Od konce devatenáctého století si je stavěla svépomocná rolnická družstva, která díky nim postupně převzala značnou část obilního obchodu a stala se proto také hlavním nástrojem jeho regulace, provedené první československou republikou. Od počátku se architekti a inženýři specializovaných soukromých, družstevních i státních projekčních kanceláří snažili dát jim nejvhodnější dispozici, konstrukci i vnější podobu, najít výslednici technologie a hospodárnosti a tedy vytvořit nejlepší typ, opakovaně využitelný projekt, a v tom na ně navázali i projektanti obilních sil státních výkupních organizací socialistického Československa. Publikace identifikuje a lokalizuje 360 obilních skladišť a sil v Českých zemích, na Slovensku a Podkarpatské Rusi, a podává tak přehled po této dosud spíše opomíjené součásti průmyslového dědictví.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Soupis kulturních památek, návrhů na prohlášení a zbořených nebo zničených poválečných staveb v České republice, vypracovaný pracovní skupinou při ČNK ICOMOS.
Autoři
Zikmund, J. - Boudová, P. - Fragner, B., - Beran, L.
Publikováno v
[Other Map (not meeting RIV conditions)] 2017.
Rok
2017
Podkategorie
Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)
Anotace
Interaktivní mapa je založena na výsledcích sběru dat shromážděných v databázi objektů VCPD, mapuje současné projekty zaměřené na kreativní oživování opuštěných industriálních objektů a areálů a jejich zapojování zpět do života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.