Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Girsa, V.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06855-7.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Knížka je koncipovaná jako obrazová rukověť. Jako praktická příručka, přibližující jak šetrné přístupy k opravám torzální architektury, tak zcela otevřeně popisující i svízele a nedostatky současné praxe. Na konkrétních příkladech, detailně a s názornou dokumentací na rozsáhlém souboru fotografií. Udržitelná péče, jako symbol opatrnějšího, promyšlenějšího, efektivnějšího přístupu k památkám. Po padesáti letech působení v oboru, v péči o památky – a o jejich torza a pozůstatky v krajině, jsem se chtěl o nich a o problémech jejich záchrany podělit.
Autoři
Girsa, V. - Čtverák, M.
Publikováno v
Praha: Český národní komitét ICOMOS, 2018. ISBN 978-80-907103-0-6.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace představuje přehled výsledků za posledních deset let studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma v oblasti péče a obnovy architektonických památek a revitalizace architektonického dědictví. Publikaci vydal ČNK ICOMOS ve spolupráci s Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze s podporou Ministerstva kultrury ČR.
Autoři
Vlček, P. - Girsa, V.
Publikováno v
Praha: Foibos, 2016. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-93-3.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha
Anotace
Historické jádro Českého Krumlova v rozsahu zhruba 51 ha tvoří jedinečně dochovaný a vývojově uzavřený celek, kde lze vidět na 267 památkově chráněných objektů, včetně dvou národních kulturních památek, areálu někdejšího hradu a posléze zámku, včetně divadla a rozlehlé zahrady s jízdárnou a pavilonem Bellarie a městský kostel sv. Víta. Z obrovského rozsahu památek přibližují čtenáři autoři publikace v čele s editorem Prof. PhDr. Pavlem Vlčkem, CSc. podstatnou část, a na 200 stránkách knihy podrobněji věnují pozornost více jak 80 stavbám a stavebním celkům hradu a zámku, Latránu i Vnitřnímu městu. Texty jsou bohatě ilustrované historickými obrázky i současnými fotografiemi Jiřího Podrazila.
Autoři
Girsa, V. - Michoinová, D.
Publikováno v
Praha 2: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87438-72-5.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha je významným příspěvkem k porozumění a praktické ochraně a konzervaci historických vápenných povrchů a omítek jako důležité součásti tradičního konstrukčního systému historických budov s důležitými atributy pro budoucí generace.
Autoři
Girsa, V. - Michoinová, D.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05229-7.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha
Anotace
Současná stavební praxe dokládá ztrátu vztahu k tradičním technologiím a nepochopení jejich významu pro zachování památek. Péče o rozsáhlý historický stavební fond je podmíněna schopnos-tí reprodukce tradičních technologií. Záměrem autorů, kteří jsou přesvědčeni, že o uchování tradičních postupů je proto nutné intenzivně usilovat, a kteří dlouhodobým působením v oboru nashromáždili velké množství praktických poznatků o historických omítkách, je o obohatit ne-příliš obsáhlý soubor literatury k tomuto tématu. Hlavním cílem publikace je přiblížit reálné možnosti šetrných postupů praktické péče o historické omítky. Publikace je určena vysokoškol-ským studentům, památkářům, i těm projektantů, kteří se obnovou historických staveb zabývají.
Autoři
Girsa, V. - Hanzl, M.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04771-2.
Rok
2011
Podkategorie
Kniha
Anotace
As historic buildings and architectural monuments disappear, one is increasingly compelled to think seriously about the architectural heritage and to reassess conservation approaches. Since its establishment in 1991, the Girsa AT L.t.d. architectural studio has been focused on the care of historic works of architecture, emphasizing conservation approach. In this publication the authors seek to familiarize the readers with the results of their work, and to demonstrate, using a large selection of completed projects, that a sensitive approach to historic monuments is indeed possible. The publication presents a selection of Girsa AT's work in the field for twenty years. Most of the book is devoted to the five most important projects (of which four were carried out and one remained in the planning stages), which met with a positive international response and received the prestigious European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award.
Autoři
Girsa, V. - Hanzl, M.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04770-5.
Rok
2011
Podkategorie
Kniha
Anotace
Úsilí transformovat obnovu památky na její restaurování je odrazem hledání možností citlivějšího přístupu k památkám. Publikace je zaměřena na prezentaci výběru realizací obnovy památek atelierů architektů Girsy a Hanzla za období dvaceti let, který se programově a intenzivně profiluje v oblasti péče o památky. Účelem publikace je tedy na konkrétních realizacích přiblížit metodu a výsledky konzervačního přístupu a s transformací restaurátorských postupů do měřítka architektonického díla. Stěžejní prostor je v publikaci vyhrazen pro představení pěti nejvýznamnějších akcí, čtyř realizací a jednoho projektu, které dosáhly mezinárodního ohlasu a prestižního ocenění evropské památkové péče (ceny Evropské Unie/ Europa Nostra).
Autoři
Girsa, V. - Hanzl, M. - Jerie, P., - Michoinová, D.
Publikováno v
Revue LOGGIA - Arquitectura y restauración, Fórum Unesco y Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 2010, 2010(22-23), 60-77. ISSN 1136-758X.
Rok
2010
Podkategorie
Článek
Anotace
El enfoque respetuoso de esta intervención, que ha considerado a la fábrica historica como un testimonio genuino de su autenticidad y ha respetado en consecuencia todas las trapas e improntas de su estratificación, constutuye un excelence botó de maestra para otras intervenciones de restauración en fachadas de edificios y monumentos. El uso de técnicas y materiales tradicionales como la consolidación noc aqua de cal ha garantizado la compatibilidad y la reversibilidad de la interveción. El proceso de ejecución representa igualmente un magnífico ejempo de coordinación en una obra de restauración de gran envergadura.
Autoři
Girsa, V. - Hanzl, M.
Publikováno v
Časopis společnosti přátel starožitností. 2010, 118(3), 129-145. ISSN 1803-1382.
Rok
2010
Podkategorie
Článek
Anotace
Hrad Bauska ve strategické poloze blízko hranic s Litvou. V posledních desetiletích 16. století byl článek prezentuje strategii a filozofii konzervace a prezentace hradu Kamýku nad Vltavou (okres Přibram), včetně výsledků nezbytného předstihového archeologického výzkumu. Tento královský hrad je dnes jedním z nejautentičtěji dochovaných českých hradů s obvodovou zástavbou, stavebního typu z doby posledních Přemyslovců. Společným jmenovatelem provedených prací bylo respektování a uchovaní autenticity památky a její vypovídací schopnosti jako historického pramene, a to jak v nadzemních konstrukcích, tak v archeologizovaných situacích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa